Pranešimai klientams

Dėl reikalavimų įskaitymo

2013-07-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 85 str. 4 dalimi BAB Ūkio banko, toliau – Banko, bankroto administratorius informuoja, kad bus vykdomi Banko reikalavimų į Banko indėlininkus, turinčius Banko atžvilgiu finansinių įsipareigojimų, ir Banko indėlininkų reikalavimų į Banką įskaitymai.

Finansiniais įsipareigojimais Banko atžvilgiu yra laikomi tarp Banko ir indėlininko sudaryti visų rūšių kreditiniai sandoriai (kredito sutartys, overdraftai, faktoringas, atvirkštiniai atpirkimo sandoriai, sutartys dėl kredito linijos suteikimo, lizingo sutartys, skolos, susidariusios pagal mokėjimo kortelių sutartis, garantijų sutartys ir pan.), taip pat kiti indėlininko skoliniai įsipareigojimai Bankui, pagal juos mokėtinos palūkanos, delspinigiai ir kiti mokėjimai.

Reikalavimų įskaitymai bus atliekami tik draudžiamųjų indėlių bei indėlininko finansinių įsipareigojimų Bankui, kurie yra neperduoti AB Šiaulių bankui, atžvilgiu.

Informuojame, kad indėlininko reikalavimų suma į BAB Ūkio banką, kuri gali būti įskaitoma į Banko reikalavimus indėlininkui, 2013 m. vasario 18 d. negali viršyti 345.280,- litų. Reikalavimų į Banką suma, viršijanti nurodytą 345.280,- litų sumą nebus įskaitoma į Banko reikalavimus indėlininkui ir šiai sumai gali būti teikiamas kreditorinis reikalavimas.

Indėlininko reikalavimų suma į Banką, kuri gali būti įskaitoma į Banko reikalavimus indėlininkui, yra apskaičiuojama iš 345.280,- litų sumos atėmus į AB Šiaulių banką perkeltą draudžiamojo indėlio dalį.

Pavyzdžiui, jeigu Jūsų indėlis buvo 400.000, - litų, iš kurių 45.280,- litų buvo perkelti į AB Šiaulių banką, o finansinis įsipareigojimas – 300.000,- litų, reikalavimo įskaitymas galimas 300.000,- litų sumoje (draudžiamoji suma 345.280,- Lt. – 45.280,- Lt. perkelta į Šiaulių banką suma), likusiai 54.720,- Lt. sumai gali būti reiškiamas kreditorinis reikalavimas Bankui. Po reikalavimų įskaitymo klientas finansinių įsipareigojimų Bankui nebeturėtų.

Pavyzdžiui, jeigu Jūsų indėlis buvo 400.000,- litų, o finansinis įsipareigojimas taip pat 400.000,- litų, reikalavimo įskaitymas galimas 345 280,- litų sumoje (draudžiamoji suma), likusiai 54.720,-  lt. sumai gali būti reiškiamas kreditorinis reikalavimas. Tuo tarpu likę indėlininko finansiniai įsipareigojimai Bankui po reikalavimų įskaitymo sudarytų 54.720,- litų.

Informuojame, jog nuo prašymo dėl reikalavimų įskaitymo pateikimo Bankui dienos bus nutrauktas palūkanų ir/ar delspinigių už tuos finansinius įsipareigojimus ar jų dalį, kurias indėlininkas prašo įskaityti, skaičiavimas.

Įskaitymai bus atliekami šia tvarka: pirma eile įskaitomos netesybos, antra eile – palūkanos, trečia eile – pradelsta paskolos ar kitos skolos Bankui suma ar jos dalis. Po įskaitymo likęs indėlininko reikalavimo likutis indėlininko prašymu gali būti panaudotas paskolos ar jos dalies grąžinimui prieš terminą.

Bankas sprendimą dėl reikalavimų įskaitymo turi teisę priimti per 40 darbo dienų nuo prašymo dėl reikalavimų įskaitymo gavimo Banke dienos.

Prašymo teikimas

Reikalavimų įskaitymai dėl finansinių įsipareigojimų bus atliekami gavus Indėlininko rašytinį prašymą dėl reikalavimų įskaitymo, kurio forma yra skelbiama Banko interneto svetainėje, arba vienašaliu Banko bankroto administratoriaus sprendimu.

Indėlininko prašymas dėl reikalavimų įskaitymo Bankui teikiamas popieriniame variante, su originaliu Indėlininko / Indėlininko atstovo parašu ir/ar antspaudu. Jei prašymą dėl reikalavimų įskaitymo pasirašo Indėlininko atstovas pagal įstatymą / įgaliojimą, pateikiamas įgaliojimus patvirtinantis dokumentas arba patvirtina jo kopija. Jei prašymą dėl reikalavimų įskaitymo teikia fizinio asmens atstovas, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Prašymai dėl reikalavimų įskaitymo turi būti teikiami Banko nurodytos formos, jei pildomi ranka - užpildyti lietuvių kalba didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis ir turi būti aiškiai įskaitomi.

Jei pagal su banku sudarytą sutartį yra keli bendraskoliai, prašymus dėl reikalavimų įskaitymo turi teikti visi bendraskoliai.

Prašymas gali būti teikiamas siunčiant paštu adresu BAB Ūkio bankui, Maironio g. 26, 44249 Kaunas

Prašymo dėl įskaitymo forma fiziniam asmeniui pateikta čia.

Prašymo dėl įskaitymo forma juridiniam asmeniui pateikta čia.

Atgal