Pranešimai kreditoriams

Informacija AB Ūkio banko kreditoriams

2013-06-14

BAB Ūkio bankas

Juridinio asmens kodas 112020136

Maironio g. 25, LT 44250 Kaunas, Lietuvos Respublika

KREDITORINIO REIKALAVIMO PATEIKIMAS

(naudojimui BAB Ūkio banko bankroto byloje)

Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1786-254/2013, kuri įsiteisėjo  2013 m. birželio 07 d., AB Ūkio bankui (juridinio asmens kodas 112020136, buveinės adresas Maironio g. 25, Kaunas) iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“ (juridinio asmens kodas 135778275, buveinės adresas Kęstučio g. 58-3, Kaunas), taip pat nustatė vieno mėnesio terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos BAB Ūkio banko kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

Pildant savo turimą kreditorinį reikalavimą BAB Ūkio bankui, prašome atkreipti dėmesį į žemiau nurodytą informaciją:

  • Pateikiamą formą aiškiai ir tvarkingai pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
  • Kreditorinis reikalavimas turi būti pasirašytas kreditoriaus ar jo įgalioto asmens ant kiekvieno kreditorinio reikalavimo lapo;
  • Kreditorinio reikalavimo suma turi būti nurodoma 2013 m. gegužės 2 d. duomenimis. Suma nurodoma litais pagal oficialų Lietuvos banko paskelbtą lito ir atitinkamos užsienio valiutos kursą nurodytai datai;
  • Prie kreditorinio reikalavimo turi būti pridedamos pagrindinį reikalavimą, palūkanas ir/ar netesybas, turimas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, fizinio asmens tapatybę, juridinio asmens registravimą ir atstovavimą, taip pat įgaliojimus pagrindžiančių dokumentų kopijos.
  • Visų prie kreditorinio reikalavimo teikiamų dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos (kreditoriaus juridinio asmens atveju – jo vadovo, fizinio asmens atveju – paties fizinio asmens). Kai kreditorinį reikalavimą pateikia asmens atstovas, kurio atstovavimo patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, taip pat, kai prie kreditorinio reikalavimo pridedami užsienio valstybių oficialių institucijų išduoti dokumentai, šie dokumentai turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079.
  • Kreditorių finansiniai reikalavimai AB Ūkio bankui teikiami lietuvių kalba. Banko kreditorius, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra priimančiojoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, turi teisę pateikti reikalavimus tos valstybės valstybine kalba ar viena iš valstybinių kalbų, tačiau turi būti pridėtas reikalavimų vertimas į lietuvių kalbą (Lietuvos Respublikos bankų įstatymo (toliau tekste – BĮ) 92 str. 6 d.). Jeigu kreditorinis reikalavimas yra pateikiamas Europos Sąjungos valstybės (išskyrus Lietuvą) valstybine ar viena iš valsybinių kalbų, reikalavimas turi turėti antraštę „Reikalavimo pateikimas“ Lietuvos Respublikos valstybine (lietuvių) kalba (2000 m. gegužės 29 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų 42 str. 2 d.);
  • Nurodome, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 761 str., dalis BAB Ūkio banko turimų įsipareigojimų sutartimi buvo perduota AB Šiaulių bankui. Kreditorių finansiniai reikalavimai gali būti teikiami tik dėl neperduotųjų AB Šiaulių bankui įsipareigojimų;
  • Skaičiuojant bei įrašant kreditoriniame reikalavime jo dalį dėl reikalaujamų palūkanų bei netesybų, atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis BĮ 85 str. 3 d. 3 p., nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo BAB Ūkio bankui priėmimo dienos (2013 m. gegužės 2 d.) nutraukiamas palūkanų už visas banko prievoles skaičiavimas, pagal BĮ 76 str. 7 d. 3 p., nuo sprendimo paskelbti banko veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskirti banko laikinąjį administratorių pateikimo bankui dienos (2013 m. vasario 12 d.) nutraukiamas netesybų už visas banko prievoles skaičiavimas;
  • Vienas kreditorinis reikalavimas teikiamas nuo vieno juridinio arba fizinio asmens;
  • Kreditorinį reikalavimą pateikite iki 2013 m. liepos 08 d. (imtinai), adresu BAB Ūkio Bankas, Maironio g. 25, LT 44250 Kaunas.

Kreditorinio reikalavimo forma pateikta čia

Atgal